fbpx
Darmowa wysyłka
Już od zakupu 2 pakietów
Gwarancja satysfakcji
Dostajesz to, czego potrzebujesz
Free shipping
Starting from 3 packages
Satisfaction guarantee
You get what you need
Kostenloser Versand
Ab 3 Packungen
Zufriedenheitsgarantie
Sie bekommen, was Sie brauchen
Livraison gratuite
à partir de 3 ordres
Garantie de satisfaction
Vous obtenez ce dont vous avez besoin
Envío gratis
Al pedir 3 paquetes
Garantía de satisfacción
Usted consigue lo que quiere

Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Adam Kowalski będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

I. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.gold-design.pl jest Adam Kowalski prowadzący działalność gospodarczą GOLD DESIGN Adam Kowalski, z siedzibą w Przyszowicach 44-178, ul. Makoszowska 26, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9691564826, REGON: 363383215, dalej gold-design.pl , Sprzedawca lub Administrator.
  Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

 

II. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. E-mail:  iod(at)gold-design.pl

Pragniemy podkreślić, iż gromadzimy oraz przetwarzamy tylko
niezbędne dane, a zgodę na ich przetwarzanie możesz w każdej chwili
wycofać.

 

 

III. Pochodzenie danych

 

 1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym gold-design.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, poprzez newsletter, pop-up, subskrypcję, kontakt mailowy oraz poprzez formularz, etc.

 

 

IV. Cel przetwarzania danych osobowych

 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną. Przetwarzamy Państwa dane albowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami Umowy, w tym do następujących celów:

 1. Realizacji łączącej nas Umowy, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji naszego Regulaminu i złożeniu zamówienia w firmie GOLD DESIGN Adam Kowalski, ul. Makoszowska 26, 44-178 Przyszowice.
 2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji złożenia zamówienia drogą mailową lub dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
  1. marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni); informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
  2. działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
  4. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
  5. prowadzenia rozliczeń z klientami (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wywiązywanie się z przepisów prawa),
  6. badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;

Państwa dane przetwarzamy również w celu:

 1. informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes),
 2. dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes),
 3. prowadzenia rozliczeń z klientami (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wywiązywanie się z przepisów prawa),
 4. realizacji obowiązków związanych z porządkiem publicznym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wywiązywanie się z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług ), w zakresie i celu w niej określonym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

 

V. Prawo do sprzeciwu

 

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w punktach IV. ust. 3 lit. 2) – 6) opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 

VI. Czas przechowywania danych

 

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie z Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata). Dane dotyczące rozliczeń zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

 

VII. Odbiorcy danych

 

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania dane osobowych jest zgoda, osoba, która jej udzieliła ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wykorzystania przez firmę danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług firmy, istnieje możliwość wycofania zgody mailowo – podany poniżej kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych, bądź poprzez kliknięcie przycisku rezygnacji w każdym przesłanym przez nas newsletterze.

W sprawach informacji, żądań i roszczeń dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z: iod@gold-design.pl

 

IX. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

 1. Obecnie nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Staramy się minimalizować przetwarzanie danych prywatnych tylko do sytuacji, kiedy jest to wymagane w związku z realizacją naszej współpracy. W przypadku zawarcia umowy przez kontra­henta (przedsiębiorcę lub konsumenta) podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożli­wić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
 2. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

X. W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

 

 1. Wprowadziliśmy wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obejmującą blokowanie dostępu do Twoich danych osobom, dla których dostęp do nich nie jest NIEZBĘDNY w celu realizacji naszej współpracy. Blokowanie to polega m.in. spersonalizowane hasła dostępu do komputerów i poczty elektronicznej.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane.

 

XI. Odbiorcy danych w sklepie internetowym

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizujące mu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi)-Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

XII. Profilowanie w sklepie internetowym

 

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz –przynajmniej w tych przypadkach –istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowaniado celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobierabatu, przesłanie jejkodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniomlub preferencjomdanej osobylub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej ofertySklepu Internetowego.Mimo profilowania to dana osobapodejmujeswobodniedecyzję, czy będzie chciałaskorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunkówi dokonać zakupuw Sklepie Internetowym
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizielub prognoziezachowaniadanej osobyna stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historiidokonanych zakupóww Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

XIII. Cookies w sklepie internetowym, dane eksploatacyjne i analityka

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona –w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc., Youtube oraz Facebook Ireland Ltd.;
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies–w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy –zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch wSklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego -w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

 

XIV. Osadzone treści z innych witryn

 

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

 

 

 

 

 

 

Select your currency
EUR Euro