fbpx
Darmowa wysyłka
Już od zakupu 2 pakietów
Gwarancja satysfakcji
Dostajesz to, czego potrzebujesz
Free shipping
Starting from 3 packages
Satisfaction guarantee
You get what you need
Kostenloser Versand
Ab 3 Packungen
Zufriedenheitsgarantie
Sie bekommen, was Sie brauchen
Livraison gratuite
à partir de 3 ordres
Garantie de satisfaction
Vous obtenez ce dont vous avez besoin
Envío gratis
Al pedir 3 paquetes
Garantía de satisfacción
Usted consigue lo que quiere

Regulamin

I Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym gold-design.pl prowadzony jest przez ADAMA KOWALSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GOLD DESIGN ADAM KOWALSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 44-178 Przyszowice, ul. Makoszowska 26, NIP 9691564826, REGON 363383215, adres poczty elektronicznej: sekretariat(at)gold-design.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Słownik definicji:
  1. DZIEŃ ROBOCZY –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI –formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. KLIENT –(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. KODEKS CYWILNY –ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Projektu.
  8. PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: gold-design.pl
  11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ADAM KOWALSKI prowadzący działalność gospodarczą GOLD DESIGN ADAM KOWALSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 44-178 Przyszowice, ul. Makoszowska 26, NIP 9691564826, REGON 363383215, adres poczty elektronicznej: sekretariat(at)gold-design.pl.
  12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  16. WIZUALIZACJA PROJEKTU / PROJEKT GRAFICZNY – dokonanie przez Sprzedawcę odwzorowania finalnego Produktu, zgodnie z materiałami oraz Plikami Graficznymi przesłanymi przez Klienta.
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określające istotne warunki Umowy Sprzedaży i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. Warunki zakupu

 

 1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Zakupu mogą dokonywać osoby fizyczne (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako konsument tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach prywatnych tj. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową -zwane dalej zamiennie osobą fizyczną lub konsumentem) oraz instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne.
 3. W przypadku osób fizycznych, firm sprzedaż odbywa się na podstawie przedpłaty (towarów znakowanych nie produkujemy i nie wysyłamy za pobraniem).
 4. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
 5. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony. Firma GOLD DESIGN ADAM KOWALSKI ma prawo odmówić odroczenia terminu płatności bez uzasadnienia.
 6. Po dokonaniu zakupu poprzez portal gold-design.pl, Klient jest zobowiązany do przekazania treści jaka ma się znaleźć na produkcie (jeśli zakupił produkt z oznakowaniem) na e-maila grafika(at)gold-design.pl . Przed wysyłką treści Klient jest także zobowiązany do sprawdzenia jej poprawności merytorycznej jak i pod kątem błędów – treść ta zostanie skopiowana do projektu – nie sprawdzamy poprawności treści oznakowań, w razie wystąpienia błędu i niedopatrzenia przez Klienta poprawności treści – reklamacja z tego tytułu nie będzie uznawana. Klient poprzez akceptację regulaminu podczas dokonania zakupu na portalu oświadcza, że jest tego świadomy.
 7. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.
 8. W razie braku dostępności kupionego przedmiotu w wybranej specyfikacji (kolor, ilość itd.) – Klient zostaje o tym fakcie poinformowany. Klient w takim przypadku ma prawo do dobrania aktualnej specyfikacji produktu lub zwrotu pieniędzy poprzez przelanie ich na podany przez Klienta numer konta bankowego.
 9. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.

 

III. Warunki realizacji

 

 1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 7 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm (towarów znakowanych nie produkujemy i nie wysyłamy za pobraniem). Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy GOLD DESIGN ADAM KOWALSKI prowadzony przez ING Bank Śląski.
 2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych zlecenie realizowane jest w terminie od 7 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.
 3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzane jest przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 5 Dni Roboczych) Wizualizacja Projektu. W przypadku gdy w wyniku Wizualizacji Projektu okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych w ciągu 7 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej.
 4.  Czas oczekiwania na wykonanie projektu graficznego przedłuża się o czas wprowadzania zmian zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
 5. Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Wizualizacji Projektu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

IV. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Moje konto, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy oraz Newsletter.
 2. Moje konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu pierwszych zakupów w sklepie podczas których można założyć nowe konto. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa Elektroniczna Moje konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat(at)gold-design.pl.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej w wyświetlanym oknie pop-up, bądź w Newsletterze w stopce strony, na który to mail mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Korzystanie z Newslettera następuje również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod(at)gold-design.pl .
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem (został wysłany inny towar niż w zamówieniu) lub otrzymał wadliwy towar (uszkodzony mechanicznie). Nie odpowiadamy za błędy w projekcie które zostały zaakceptowane przez klienta, taki towar – o ile nie jest technicznie uszkodzony – nie podlega reklamacji, by uniknąć takiej sytuacji klient jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia treści merytorycznej w projekcie PRZED rozpoczęciem produkcji, oraz jego PISEMNE zaakceptowanie drogą mailową.
 2. Reklamacje odnośnie błędu treści projektu po dokonaniu akceptacji projektu nie będą uwzględniane.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje(at)gold-design.pl
 4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
 6. Osoby fizyczne, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem od względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.
 7. Aby reklamacja została uwzględniona należy odesłać na koszt Klienta w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru na adres firmy: GOLD DESIGN Adam Kowalski, ul. Makoszowska 26, 44-178 Przyszowice.
 8. GOLD DESIGN ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. GOLD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 9. W przypadku reklamacji uszkodzonej przesyłki::
  1. Warunkiem złożenia reklamacji uszkodzonej przesyłki jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
  2. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy GOLD DESIGN do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
  3. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
 10. Reklamacja terminu dostawy:
  1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy GOLD DESIGN na koszt Odbiorcy.
  2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie firma GOLD DESIGN. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

 

VI.  Terminy zgłaszania reklamacji przez osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

 

 1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.
 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

 

VII. Zwrot towaru

 

 1. Po złożeniu odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek przesłania do GOLD DESIGN towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. GOLD DESIGN zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dowodu odesłania towaru do GOLD DESIGN.
 4. GOLD DESIGN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Zwrot towaru nie obejmuje produktów personalizowanych tj. wykonywanych na specjalne zamówienie w których cenę wlicza się w 80% wykonanie projektu graficznego, ponadto wykonanie matryc, pakowanie, przesyłki i inne usługi wliczone w ceny produktów.

 

VIII. Sposoby i terminy płatności

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie w braku innych uzgodnień między Klientem i Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1.  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
  3.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  4. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 3. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

IX. Materiały do druku

 

 1. Firma GOLD DESIGN nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
 2. Przesyłane przez klienta materiały do danego zlecenia muszą odpowiadać pod względem technicznym parametrom i specyfikacjom wskazanym na stronie internetowej: gold-design.pl w zakładce: INFORMACJE O PROJEKTACH.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z wymogami technicznymi, o których mowa w pkt. IX.2. i oświadcza, że przesłane przez niego materiały spełniają te wymogi.
 4. GOLD DESIGN według swego uznania może przyjąć do realizacji materiały przesłane przez klienta, które nie spełniają wymogów technicznych, o których mowa w pkt. IX.2. i dostosować te materiały do tych wymogów, lub wezwać klienta do przesłania materiałów zgodnych z wymogami o których mowa w pkt. IX.2. W przypadku gdy GOLD DESIGN samodzielnie dostosowuje przesłane materiały do wymogów technicznych, o których mowa w pkt. IX.2., zmianie ulec może treść materiałów i forma graficzna. GOLD DESIGN przed przystąpieniem do realizacji zmienionych materiałów, informuje o tej zmianie klienta. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego projektu pod względem jego treści (w tym pod względem gramatycznym i ortograficznym) i formy graficznej. GOLD DESIGN realizuje jedynie zaakceptowana zamówienie i nie ponosi odpowiedzialności za akceptację niedokładnie sprawdzonych treści – takie zamówienie nie podlega reklamacji.
 5. W przypadku, gdyby klient miał jakikolwiek problem z weryfikacją projektu pod względem jego treści lub formy graficznej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie GOLD DESIGN.  Akceptacja projektu skutkuje jego przekazaniem do realizacji. Po otrzymaniu akceptacji klienta, GOLD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za istniejące w projekcie niezgodności pod względem treści ( w tym w zakresie błędów gramatycznych i ortograficznych), a także formy graficznej.
 6. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas, w którym GOLD DESIGN dostosowuje materiał klienta do wymogów technicznych o których mowa w pkt. IX. 2.

 

X. Firma GOLD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
 2. Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne – towarów i nadruku;
 3. Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
 4. Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy GOLD DESIGN, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;
 5. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
 6. Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;
 7. Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.
 8. Firma GOLD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 3)

 

XI. Wszelkie zamówienia obsługiwane są wyłącznie w formie pisemnej (poprzez formularz strony, sklep internetowy, mail, bądź firmowy fanpage (Facebook), nie prowadzimy sprzedaży telefonicznie – ma to na celu archiwizację specyfikacji produktu i uchronienie Klienta przed ewentualnymi sporami dotyczącymi ewentualnej niezgodności towaru.

 

XII. Firma GOLD DESIGN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej strony gold-design.pl.

 

XII. Wszelkie spory z tytułu zawartej przez strony umowy w tym w związku z nienależytym wykonaniem, niewykonaniem umowy, a także z odszkodowaniem rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby GOLD DESIGN. W przypadku sporów sądowych z konsumentem zastosowanie w zakresie właściwości miejscowej sądu mają obowiązujące przepisy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GOLD DESIGN Adam Kowalski, ul. Makoszowska 26, 44-178 Przyszowice
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 3. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
  1. podanie takich danych, jak imię, adres e-mail oraz telefon jest konieczne do przygotowania i przekazania oferty handlowej, przesłania e-faktury, wykonania warunków umowy.
  2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie zawartej z Administratorem Danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające), np. firmom ubezpieczeniowym oraz bankom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane dla celów handlowych, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego przedstawienia oferty.
  2. GOLD DESIGN Adam Kowalski jako Administrator może przechowywać dane osobowe tak długo, jak pozwala na to prawnie uzasadniony interes, który nie jest bardziej istotny od prawa danej osoby do prywatności. Nawet jeśli GOLD DESIGN Adam Kowalski nie ma potrzeby zatrzymania danych osobowych, ich przechowywanie może być wymagane przez prawo (np. prawo handlowe lub podatkowe). W takich przypadkach dane mogą być wykorzystywane jedynie w celu spełnienia prawnym wymogów i nie mogą być w inny sposób udostępniane.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na iod@gold-design.pl
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.

 

 

Select your currency
EUR Euro